Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Εγκαταλειμένα οχήματα

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

9 Ιουνίου 2011

Θ έ μ α :      «Εγκαταλειμένα Οχήματα – Μηχανήματα»


Ένα χρόνο πριν, τα συναρμόδια Υπουργεία αποφάσισαν να επαναφέρουν το μέτρο της απόσυρσης των οχημάτων. Στον διευρυμένο Δήμο μας, παρατηρείται το φαινόμενο της εγκατάλειψης σε δημόσιους χώρους οχημάτων ή μηχανημάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των κατοίκων, το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Στο Π.Δ. 116 (ΦΕΚ 81 / 5.3.2004 τ. Α΄) αναφέρονται τα μέτρα, οι όροι και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους, των χρησιμοποιουμένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53 ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18.9.2000.

Επίσης, στην Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δημόσιας Τάξης, 1002901/67/Τ και Ε.Φ./02 (ΦΕΚ Β΄57/24.1.2002) προβλέπονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμένων οχημάτων-μηχανημάτων.

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προμήθειας του αυτοκόλλητου ενημερωτικού σήματος που τοποθετείται σε εμφανή σημεία των εγκαταλελειμένων οχημάτων-μηχανημάτων.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι:

(α)     Να γίνει καταγραφή όλων των στοιχείων που αναφέρονται στις πιο πάνω διατάξεις του Π.Δ. και της Κ.Υ.Α. και

(β)     Να ενημερωθούν οι κάτοχοι για τις υποχρεώσεις τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις των Νόμων και τις συστάσεις της Δημοτικής Αρχής, να κινηθεί η διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

                                                 Ο Δημοτικός Σύμβουλος
                                                      Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου