Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Φράγμα Ινάχου- Πολυμετοχική Εταιρεία Ενέργειας

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

9 Ιουνίου 2011


Θ έ μ α :      «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων»
(επιφανειακών και υπόγειων)


Η Χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες, περνούν μια πρωτοφανή οικονομική κρίση και κανείς δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει πότε θα τελειώσει. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεγάλες βιομηχανίες δηλώνουν πτώχευση, προβαίνουν σε χιλιάδες απολύσεις, με τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις, κυρίως αυτής της οικονομικής εξαθλίωσης, των κοινωνικών εντάσεων, εκρήξεων, της αύξησης της εγκληματικότητας που οφείλεται και στην διαρκώς αυξανόμενη παράνομη είσοδο και παραμονή μεταναστών κάθε εθνικότητας.

Στον τόπο μας, ο πρωτογενής τομέας (αγρότες και κτηνοτρόφοι), λόγω έλλειψης διάθεσης–απορρόφησης των προϊόντων, του υψηλού κόστους παραγωγής, του αθέμιτου ανταγωνισμού και των εισαγωγών, διέρχεται κρίση και το μέλλον διαγράφεται αβέβαιο. Σ’ αυτό θα συμβάλλουν και οι επερχόμε-νες κλιματολογικές αλλαγές.

Από το 1990, έγιναν διαβήματα, ώστε να μην κατασκευαστεί υπόγειο φράγμα για την άρδευση της αναδασμωθείσας γης του δυτικού τμήματος της Βίστριζας, αλλά να κατασκευαστεί υπέργειο πολλαπλών χρήσεων.

Το 2005, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Σπερχειάδας (Αθανασίου και Μαίρη Ακρίδα) πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την διαχείριση των υδάτινων πόρων της Βίστριζας (Ινάχου) από τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θεοφάνη Παυλίδη.

Το 2008 εισηγήθηκα το εν λόγω θέμα και λήφθηκε ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο α) για την κατασκευή υπέργειου φράγματος στη Βίστριζα, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σταθερή παροχή που θα εξασφαλίζει την πανίδα της περιοχής και γενικά την οικολογική ισορροπία του συστήματος και β) για την ίδρυση Πολυμετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας.

Για το έργο αυτό, είχε λάβει και ο τ. Δήμος Υπάτης ομόφωνη απόφαση και μέσω του Νομαρχιακού Συμβουλίου οι αποφάσεις αυτές είχαν διαβιβαστεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σήμερα, με τη διοικητική μεταρρύθμιση, μέτοχος δύναται να είναι ο νέος Καλλικράτειος Δήμος Μακρακώμης και ο Δήμος Λαμιέων που συνδιαχειρί-ζονται τους υδάτινους πόρους της Βίστριζας. Επίσης, μέτοχοι πρέπει να είναι κατ’ αρχάς οι μόνιμοι κάτοικοι και ετεροδημότες των δύο Δήμων τ. Υπάτης και Σπερχειάδας και αν δεν συγκεντρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται, τότε να δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν μόνιμοι κάτοικοι και ετεροδημό-τες όλων των Δήμων και Κοινοτήτων που απαρτίζουν τους νέους Καλλικρά-τειους Δήμους Μακρακώμης και Λαμιέων.

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου μεγαλεπήβολου έργου, το 2008 είχαμε ζητήσει προσφορές για τις παρακάτω μελέτες-ενέργειες και το συνολικό κόστος ανήρχετο στις 450.000 Ευρώ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρείχε έκπτωση 30% για τις κατωτέρω μελέτες-ενέργειες.

1ον     Μελέτη Υδροδυναμικού Δυναμικού
2ον     Γεωλογική Έρευνα
3ον     Εδαφοτεχνική Έρευνα
4ον     Υδραυλική Μελέτη
5ον     Στατική Μελέτη
6ον     Περιβαλλοντική Μελέτη
7ον     Ηλεκτρομηχανική Μελέτη

Για την κατασκευή του φράγματος στην Βίστριζα, τα Δημοτικά Συμβούλια των τ. Δήμων Σπερχειάδας και Υπάτης, είχαν λάβει ομόφωνες αποφάσεις και το θέμα αυτό ετέθη μέσω του Νομαρχιακού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το υπέργειο φράγμα θα μας δώσει τη δυνατότητα για παραγωγή και πώληση ενέργειας στη Δ.Ε.Η. ή σε άλλο φορέα, θα ενισχύσει σημαντικά το εισόδημα των μετόχων, θα μειώσει σημαντικά το κόστος της άρδευσης, θα προστατεύσουμε τα δάση, θα ανακυκλώνεται το νερό λόγω της αύξησης των βροχοπτώσεων, θα έχουμε τουριστική ανάπτυξη στα χωριά του Ινάχου και δυνατότητα άρδευσης, με πίεση και όχι άντληση, από τον Άγιο Γεώργιο έως και την Ανθήλη. Τέλος, θα έχουμε τη δυνατότητα του επαναπλημμυρισμού της Λίμνης Ξυνιάδας, ως η επισυναπτόμενη πρόταση του Επίκουρου Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Θεοφάνη Παυλίδη.

Με βάση την Κοινοτική Οδηγία για την διαχείριση υδατικών πόρων και την αξιοποίησή τους από τους Ο.Τ.Α., επιβάλλεται η κατάρτιση ειδικού προγράμματος. Για την κατασκευή και τη διοίκηση του έργου, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας διοίκησης, αποτελούμενος από τους Ο.Τ.Α. και από ιδιώτη επενδυτή ή επενδυτές.  

Στον Άξονα 1 «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του τ. Δήμου Σπερχειάδας, στους γενικούς στόχους ήταν και πιστεύω ότι είναι και σήμερα, η αξιοποίηση όλων των υδάτινων πόρων. Μετά από εισήγησή μου, αποφασίστηκε ομόφωνα και προτάθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ένταξη και χρηματοδότηση από το Μέτρο 3.21. του Π.Α.Α., τα έργα που αναγράφονται στην επισυναπτόμενη υπ’ αριθ. 22/2009 απόφαση.

          Η τ. Κοινότητα Τυμφρηστού είχε συντάξει και υποβάλλει μελέτη για ένταξη και χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα (Εγγειοβελτιωτικά – Αξιοποίηση Υπόγειου Υδατικού Δυναμικού) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι :

Να ζητηθεί από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η κατάρτιση ειδικού προγράμματος για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων του νέου Καλλικράτειου Δήμου Μακρακώμης, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η κατασκευή φράγματος πολλαπλών χρήσεων στη Βίστριζα και η κατασκευή ταμιευτήρων των πλημμυροφορτίων, ως η πρόταση του Επίκουρου Καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Θεοφάνη Παυλίδη, την οποία επισυνάπτω.

Επίσης, να εξουσιοδοτηθεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπως άμεσα προβεί στη σύνταξη μελετών που αφορούν μεσοπρόθεσμα την αξιοποίηση υπόγειων υδατικών πόρων και την υποβολή τους για ένταξη και χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Εγγειοβελτιωτικά – Αξιοποίηση Υπόγειου Υδατικού Δυναμικού) και η Οικονομική Υπηρεσία να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης πολυμετοχικής εταιρίας εμπορικού σκοπού εκμετάλλευσης Ήπιων Μορφών Ενέργειας (Τεχνοοικονομική μελέτη – Μελέτη Βιωσιμότητας).Ο Δημοτικός ΣύμβουλοςΑθανάσιος Ν. Μαγουλάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου